Kazançlarını Beyan edecek kişiler nasıl belirlenecek?

Birden fazla işverenden ücret alan ve birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı Gelir Vergisi Kanununda yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2017 yılı için bu tutar 30.000 TL’dir.) aşmayan mükelleflerin, tamamı kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücretleri yıllık beyanname ile beyan edilmeyecektir.

Birden sonraki işverenden alınan ücretlerin toplamı 30.000 TL’yi aşması durumunda, ücretlerin tamamı (ilk işverenden alınan ücret de dahil olmak üzere) yıllık beyannameye dahil edilecektir. Birden fazla işverenden ücret alınması halinde, birinci işverenden alınan ücretin hangisi olacağı ücretli tarafından serbestçe belirlenecektir.

“Gayrisafi ücret tutarından Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinde hüküm altına alınan indirimler yapıldıktan sonra bulunan gerçek safi tutar üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan indirimin yapılmasından sonra bulunan vergi matrahının, Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesine göre ücret gelirinin beyan sınırını aşıp aşmadığının tespitinde dikkate alınması gerekmektedir.”

Hesaplama Yöntemi

Birinci işverenden alınan ücret 70.000 TL
İkinci işverenden alınan ücret 52.000 TL
Üçüncü işverenden alınan ücret 34.000 TL
Üçüncü derece yıllık engellilik indirimi (210 x 12) 2.520 TL

%14 sigorta primi ve % 1 işsizlik sigortası primi toplamı olan % 15 oranı uygulanarak sigorta kesintisi hesaplanacaktır.

52.000 TL x %15 = 7.800 TL 52.000 – 7.800 = 44.200 TL

34.000 TL x %15 = 5.100 TL 34.000 – 5.100 = 28.900 TL

44.200 + 28.900 - 2.520 = 70.580 TL

Buna göre, 70.580 TL ücret beyan sınırı olan 30.000 TL’yi aştığı için birinci işverenden elde ettiği ücret de dahil olmak üzere 156.000 TL beyan edecektir.

2017 yılında tevkifata tabi olarak birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirlerinin yıllık beyanname ile beyanı ile ücret geliri ve diğer gelir unsurlarının birlikte elde edilmesi durumunda beyan edilecek gelirin tespitine ilişkin örnekler aşağıda yer almaktadır. Örneklerde, ücret ve diğer gelir unsurlarından yıl içinde yapılan gelir vergisi tevkifat tutarları dikkate alınmamış olup; yıllık beyanname ile beyan edilen gelir unsurları ile ilgili olarak yıl içinde tevkif suretiyle ödenen vergilerin beyannamede hesaplanan gelir vergisinden mahsup edileceği tabiidir.

Örneklerde; gelir vergisi hesaplanırken, ücret gelirlerinden %15 oranında sigorta prim ve işsizlik sigortası prim kesintisi yapıldığı varsayılmıştır

Örnek Uygulamalar

Örnek 1: Mükellef (A), 2017 yılında üç ayrı işverenden ücret geliri elde etmiş ve ücretlerin tamamı kesinti yoluyla vergilendirilmiştir.

Birinci işverenden alınan ücret 90.000 TL
İkinci işverenden alınan ücret 15.000 TL
Üçüncü işverenden alınan ücret 12.000 TL
Beyan edilecek gelir tutarı Yok

Örnekte yer alan ve birinci işverenden alınan ücret toplama dahil edilmeyecek olup, ikinci ve üçüncü işverenden alınan (15.000 + 12.000 =) 27.000 TL ücretler toplamı 30.000 TL’lik beyan sınırını aşmadığından ücret gelirlerinin tamamı beyan edilmeyecektir.

Örnek 2: Mükellef (B), 2017 yılında üç ayrı işverenden tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş ücret geliri elde etmiştir

Birinci işverenden alınan ücret 85.000 TL
İkinci işverenden alınan ücret 50.000 TL
Üçüncü işverenden alınan ücret 29.000 TL
Beyan edilecek gelir tutarı 164.000 TL

Birinci işverenden alınan ücret toplama dahil edilmeyecek olup, 2 nci ve 3 üncü işverenden alınan ücretler toplamı (50.000 + 29.000) = 79.000 TL, 30.000 TL’lik beyan sınırını aştığı için birinci işverenden aldığı 85.000 TL dahil olmak üzere 164.000 TL ücret gelirinin tamamı beyan edilecektir.

Örnek 3: Serbest meslek erbabı Mükellef (C)’nin 2017 yılında serbest meslek kazancının yanında tamamı kesinti yoluyla vergilendirilmiş iki işverenden ücret geliri elde etmiştir

Serbest meslek kazancı 97.000 TL
Birinci işverenden alınan ücret 72.000 TL
İkinci işverenden alınan ücret 28.000 TL
Beyan edilecek gelir tutarı 97.000 TL

Mükellef elde etmiş olduğu serbest meslek kazancı nedeniyle mutlaka beyanname verecektir. Birinci işverenden alınan hariç, ikinci işverenden alınan ücret geliri ise 30.000 TL’lik beyan sınırını aşmadığından ücret gelirleri beyannameye dahil edilmeyecektir.

Kaynak : Gelir İdaresi başkanlığı 2018 Yılı beyanname rehberi

“Konu içeriği ile ilgili detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçmenizi rica ederiz”

Saygılarımızla;

Okumak için indiriniz.

Paylaş

Copyright © 2017 - 2021 İnovasyon Mali Danışmanlık