Taşınmazların Yeniden Değerlemesine ilişkin 7144 sayılı “ Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”   bugün itibari ile yürürlüğe girmiştir. (25.05.2018 tarihli ve 30431 sayılı Resmi Gazete)  

Yeni düzenlemeyle, bilanço esasına göre defter tutan tam mükellef gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflerinde yer alan taşınmazlarının, Yİ-ÜFE değerindeki artış oranı dikkate alınarak, 30.09.2018 tarihine kadar uygulamaya esas şartların yerine getirilmesi koşuluyla taşınmazlarının değerinin yeniden belirlenmesine olanak sağlanmıştır.  

Yeniden değerleme neticesinde taşınmazların değerinde meydana gelecek olan değer artışı, özel bir fon hesabında gösterilecek olup, taşınmazların değerleme sonrası net bilanço aktif değeri ile yeniden değerleme öncesi net bilanço aktif değerleri arasındaki fark tutarı üzerinden % 5 oranında vergi hesaplanacaktır.

Yeniden değerleme işleminin yapıldığı tarihi izleyen ayın 25 inci günü akşamına kadar bir beyanname ile bağlı olunan vergi dairesine hesaplanan vergi tutarı beyan edilecek ve aynı süre içerisinde ödemesi yapılacaktır.

Bu kapsamda ödenen vergi tutarı; gelir ve kurumlar vergisinden mahsup edilemez, gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınamaz. Ayrıca beyanın zamanında yapılmaması yada tahakkuk eden verginin süresinde ödenmemesi halinde bu madde hükmünden faydalanılamaz.

Pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artış tutarının, sermayeye ilave edilmesi dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen kısmı, bu işlemin yapıldığı dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin ilgili dönemde gelir ve kurumlar vergisine tabi tutulacaktır.     

Bu madde kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazlara, yeni değerleri üzerinden amortisman uygulanacaktır.

Yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazların elden çıkarılması halinde ise, özel fon hesabına alınan değer artışları, kazancın tespitinde dikkate alınmayacaktır.

 “Konu içeriği ile ilgili detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçmenizi rica ederiz”

  Saygılarımızla,

Okumak için indiriniz.

Paylaş

Copyright © 2017 - 2021 İnovasyon Mali Danışmanlık