Teknopark ve Ar-Ge, Tasarım Merkezlerinde Teşvik ve Kapsamlar Genişliyor

 

30.09.2020 Tarihinde Meclise Sunulan kanun teklifinde, Teknopark ve Ar-Ge, Tasarım Merkezi Firmalarına ve Yeni Girişimcilere olumlu katkı sağlayacak maddeler yer alıyor.

Teknoloji ve Ar-Ge ekosisteminin gelişmesi, üretimin teknoloji ve ar-ge alt yapısının desteklenmesi için, önemli bir yer tutan Teknopark ve Ar-Ge, Tasarım Merkezleri için verilen bu kanun tekliflerinin özellikle sermaye grupları açısından olumlu bir gelişme olduğunu düşünüyoruz.

Ülkemizde Teknoloji ve Ar-Ge üreten bilim insanlarının teşvik edilmesi ve desteklenmesi, ülke ekonomisine değerli katkılar sağlayacaktır.

 

 31.12.2023 Tarihine kadar olan Vergi Avantajları 31.12.2028 tarihine Uzatılılıyor

Mevcut kanunda Teknoloji geliştirme bölgelerindeki Vergisel avantajlar 31.12.2023 tarihinde bitecekti. Bu gelen teklifle Vergisel Teşviklerin Mevcut firmaların ve yeni girişimcilerin 31.12.2028 kadar yararlanmaya devam edeceğini gösteriyor.

 

Teknopark Sınırları Genişliyor,

Kanun yasalaşırsa, Bakanlığın izni ile, Teknopark Yönetici şirketlerin bölge dışında ve şehir merkezlerinde kuracağı denetimli kuluçka merkezilerine kabul edilen girişimciler bu merkezlerde çalışabilecek ve Teknoparktaki vergisel teşviklerden aynı şekilde yararlanabilecekler.

 

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoparklara Esnek Çalışma İmkanı Geliyor

Bölgede ve Ar-ge ve Tasarım Merkezlerin de çalışan proje personellerinin faaliyetlerinin bir kısmını bölge dışında yürütülmesine ve muafiyetlerden faydalanmasına imkan sağlayan bir değişiklik teklifini içeriyor.

Bölgede yer alan firmanın projede çalışan personeli ilgili dönemdeki toplam çalışma süresinin % 20 sini aşmamak şartı ile gelir vergisi stopaj teşviklerinden yararlanabilecek. Teklifte bu oranın Cumhurbaşkanı tarafından % 50’ ye kadar arttırabileceği de belirtiliyor.

Verilen bu teklifte sadece Gelir vergisi Stopaj teşviklerine değinilmesi, SGK işveren primi desteğinin yer almaması, tekrar değerlendirilip uygulamada her iki teşvikinde getirilmesi kanaatindeyiz.

 

Teknopark Destek Personelinin Vergi Avantajları Genişliyor

Destek Personeli: AR-GE veya tasarım faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personeli ifade eder.

Mevcut kanunda tüm firmalar için, Ar-Ge ve Tasarım Personel Sayısının % 10’na kadar Destek personeli de Ücretlerine ilişkin Gelir vergisi, Damga vergisi ve SGK işveren hissesi desteğinden faydalanıyor.

Kanun teklifinde, Bölgede yer alan firmaların toplam personel sayısı 15’e kadar olanların projede çalışan Ar-Ge ve Tasarım Personel Sayısının % 20 ‘sine kadar destek personeline muafiyetlerden faydalandırabileceklerdir.

 

Temel Bilimler Tanımı Değiştiriliyor

Temel bilimler: Yükseköğretim kurumlarının matematik, fizik, kimya ve biyoloji lisans programlarını, İfade eder.

Mevcut kanunda, Temel bilimler alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden Teknoloji Geliştirme Bölgeleri firmalarının, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, iki yıl süreyle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

Kanun teklifinde, Desteklenecek programlar kapsamındaki matematik, fizik, kimya ve biyoloji nin yanı sıra Bakanlıkça belirlenecek diğer programlar ifadesi eklenerek, desteklenecek personel kapsamı genişliyor.

 

Yüksek Lisans ve Doktora Eğitim Süresi Teşvik Uygulamasına ilişkin 1 yıl Çalışma Şartı Kalkıyor

Bölgede yer alan işletmelerde en az bir yıl süreyle çalışan AR-GE ve tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek üzere Bölge dışında geçirdiği sürelere ilişkin ücretlerin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla Cumhurbaşkanınca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı, gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir.

Kanun teklifinde, ilgili madde de yer alan en az bir yıl süreyle çalışan şart kaldırılarak, 1 yılını doldurmadan eğitimde geçirilen süreler kanundaki diğer şartları sağlaması ile teşvikten faydalanabilecektir.

 

Teknopark ve Ar-ge Merkezi Personellerinin Mentorlük Sürelerine Gelir Vergisi Teşviki Geliyor

Ar-Ge ve Tasarım Merkezilerinde doktora mezunu personelin üniversitelerde Ar-Ge ve Yenilik alanında ders vermesi,

Teknoparklarda Ar-ge ve Tasarım personelinin teknoparklarda bulunan girişimcilere Mentorluk yapması durumunda,

Haftalık 8 saati aşmamak şartıyla, bu çalışmaları gelir vergisi stopaj teşviki kapsamında değerlendirilecektir.

 

Girişim Sermaye Desteği Tutarı 1.000.000 TL Yükseliyor ve Kapsam Genişliyor

Teknoparkta faaliyette bulunan firmalara, bakanlık tarafından uygun görülen projelerin finansmanında kullanmak şartı ile, sermaye desteği sağlayan gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, beyan ettiği gelir veya kurum kazancının % 10’nunu ve Öz sermayesinin % 20’sini aşmamak üzere, 1.000.000 TL ye kadar yapılan sermaye desteğini ticari kazancı ve kurum kazancından indirim konusu yapabilecek.

Bu tutar mevcut kanunda 500.000 TL ye kadar uygulanmakta, kanun kabul edilirse girişimcilerin yatırımcı almak için elleri kuvvetlenecek ve yatırımcı firmalar açısından da teknoparklardaki firmalar daha cazip hale gelecektir.

 

Teknopark Firmalarının İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatları Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Tarafından verilmesi

Teknoparklarda bulunan firmaların işyeri açma ve ruhsatlarının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının il müdürlükleri tarafından verilmesi teklif edilmektedir.

 

Teknoparklarda istisna kazancı 1 Milyon ve Üzerinde olan firmalara % 2 Girişimciye Destek Şartı

Teknoparkta yer alan firmalar, 01/01/2022 tarihinden itibaren yıllık beyannamelerinde faydalandıkları istisna kazanç tutarları 1.000.000 TL ve üzerinde olan kurumlar vergisi mükellefleri İstisna tutarının % 2 si kadarlık bir tutarı ilgili yılın sonuna kadar pasfite bir hesaba alacak ve yıl sonuna kadar bu tutarı,

Türkiye’de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş yatırım fonu paylarından satın alınması veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ya da 4691 kanun kapsamında kurulmuş kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan girişimcilere sermaye konulması şartı geliyor.

Söz konusu % 2 lik tutarın yıl sonuna kadar aktarılmaması durumunda, ilgili yıllık beyannamedeki istisna tutarının % 20 ‘sini indirim konusu yapamaz şeklinde ifade ediyor

Örneğin, İlgili yılda 1.000.000 TL İstisna kazancı hesaplayan bir teknopark firması, yıl sonuna kadar minimum 20.000 TL lik sermaye aktarımı ile destek sağlayacak veya bu sermaye desteğini sağlayamaz ise,  İlgili yılda beyan edeceği istisna kazancını 800.000 TL olarak indirim konusu yapabilecek.  Bu firma 200.000 TL lik eksik istisna yazmak zorunda kaldığı için 40.000 TL fazla vergi ödemek zorunda kalacaktır.

 

İlgili Konular için sorularınızı info@inovasyonmalidanismanlik.com.tr  adresine gönderebilirsiniz. 

 

Ali AKSEKİ

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

İnovasyon Mali Danışmanlık

Paylaş

Copyright © 2017 - 2021 İnovasyon Mali Danışmanlık