7103 Sayılı Kanun ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Ar-Ge ve Tasarım merkezlerinin faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan makine ve teçhizat teslimlerine 31.12.2019 tarihine kadar Katma Değer Vergisi istisnası getirilmiştir.

İstisna kapsamında alınan makina ve teçhizatın, teslim tarihini takip eden takvim yılının başından itibaren üç yıl içinde; Teknopark veya Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri dışında kullanılması veya elden çıkarılması hallerinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edecektir.

Faydalı Ömür Süreleri Yarıya İndirildi

Aynı kanunun 16 ncı maddesiyle,  V.U.K.’nuna 30 uncu geçici madde eklenmiş olup;

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge, yenilik ve Tasarım faaliyetlerinde kullanılan ve 31.12.2019 tarihine kadar alınan yeni makine ve teçhizatın mevcut amortisman süreleri yarıya indirilmiştir.

Böylece KDV istisnasından yararlanılarak temin etmiş olduğunuz maddi duran varlığı daha kısa bir sürede amortismana tabi tutularak Ar-Ge indirimine konu edilmesi ( gider yazılabilmesine ) imkan sağlanmıştır.

Yapılacak hesaplamada faydalı ömür süresinin küsuratlı çıkması halinde, çıkan rakam bir üst tam sayıya tamamlanmak suretiyle ilgili kıymetlere uygulanacak, amortisman oran ve süreleri belirlenecektir.

Dikkat ! Bu şekilde belirlenen oran ve süreler izleyen yıllarda değiştirilemez.

Kaynak : 7103 Sayılı “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (27 Mart 2018 tarihli ve 30373 sayılı (2. Mükerrer) Resmi Gazete )

Yürürlük tarihi: 01/05/2018

 “Konu içeriği ile ilgili detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçmenizi rica ederiz”

  Saygılarımızla,

Okumak için indiriniz.

Paylaş

Copyright © 2017 - 2021 İnovasyon Mali Danışmanlık